REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Cel Regulaminu

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej www.superrata.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.superrata,pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

§ 3 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

 1. Spółka – oznacza spółkę działającą pod firmą Ekstragrosz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 11/27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000672784, NIP: 6751589114, REGON: 367000702;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Partner – osoba trzecia związana z Usługodawcą umową na przedstawianie oferty świadczenia usług (w szczególności banki, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi lub inne instytucje finansowe);
 4. Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.superrata.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług;
 5. Usługa – usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną na zasadach w Regulaminie;
 6. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) ;
 7. Użytkownik – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę korzystania z Regulaminu.

§ 4 Rodzaje i zakres Usług

 1. Spółka świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi w zakresie:
 2. prezentowania w Serwisie powszechnie dostępnych informacji o produktach i usługach Partnerów, a także informacji zgodnych z tematyką i charakterem Serwisu;
 3. kojarzenia Użytkownika z Partnerem w sposób umożliwiający przedstawienie Użytkownikowi oferty produktów lub usług Partnera.
 4. Spółka będzie – w ramach świadczenia Usług – umieszczać w Serwisie odnośniki do serwisów internetowych Partnerów, w celu samodzielnego aplikowania przez Użytkownika o zawarcie umowy o produkt lub usługę znajdującej się w ofercie Partnera.
 5. W związku z Usługami, Spółka nie jest pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu właściwych przepisów.
 6. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego; nie stanowią one także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Partnerów.
 7. Spółka informuje, że niezależnie od zastosowanych środków technicznych wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji mogą nie mieć charakteru poufnego, a przez to mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, w szczególności za treść przedstawianych przez nich ofert, sposób przetwarzania przez Partnerów danych osobowych Użytkownika, ani za sposób wykonania zawartej umowy.

§ 5 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie:
 3. sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet
 4. najnowszej przeglądarki internetowej.
 5. Do korzystania z Profilu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Profilu. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.
 6. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.
 7. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
 8. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo i bez rejestracji.
 9. Użytkownik może korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Spółki treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje można składać:
 3. drogą pisemną – przesyłką pocztową na adres pocztowy Spółki Ekstragrosz sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, Warszawa (00-189),
 4. w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Spółki kontakt@ekstragrosz.pl.
 5. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Spółkę reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą trwałego nośnika. Na wniosek Użytkownika odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Spółka w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nieprzekraczający 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. O zmianie Regulaminu Spółka powiadamia Użytkowników na adres e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednią informacją. Zmieniony Regulaminu jest również zamieszczany na stronie Serwisu. Za zmianę Regulaminu nie będą uważane drobne korekty o charakterze stylistycznym, redakcyjnym lub wynikające z konieczności prawidłowego oznaczenia Spółki. –
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 08.11.2021 roku.