Polityka prywatności

Polityka Prywatności

§1

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp.z o. o.

§2

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie: Biuro Informacji Gospodarczej – oznacza dowolne z biur informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), w szczególności Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S. A.; Biuro Informacji Kredytowej S. A.- oznacza instytucję utworzoną przez banki oraz Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe; Dane Osobowe – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182); Użytkownik – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia umowy pożyczki ze Spółką; Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej– oznacza platformę internetową realizującą usługę poufnej wymiany informacji, umożliwiającą współpracę kredytodawców w rozumieniu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych; Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.supergrosz.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług; Spółka – oznacza spółkę działającą pod firmą SuperGrosz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551150, NIP: 5252607460, REGON: 360301004

§3

Spółka zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422).

§4

 1. Użytkownik, który chce zaaplikować o pożyczkę musi założyć profil w Serwisie poprzez podanie następujących danych:
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Adres zameldowania,
 • Adres korespondencyjny,
 • Numer PESEL,
 • Seria i numer dowodu osobistego,
 • Stan cywilny,
 • Liczbę dzieci na utrzymaniu,
 • Status zawodowy,
 • Branżę, w której pracuje Użytkownik,
 • Dochód miesięczny,
 • Adres e –mail,
 • Numer telefonu,
 • Nazwa pracodawcy i telefon pracodawcy.
 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę.
 2. Utworzenie profilu odbywa się w momencie złożenia wniosku o udzielenie pierwszej pożyczki.

§5

 1. Spółka jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu złożenia wniosku o pożyczkę oraz wszelkich danych podawanych przez Użytkownika w ramach dalszego korzystania z usług Spółki.
 2. Spółka działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi.

§6

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w następujących celach: weryfikacji tożsamości Użytkownika, przeprowadzenia analizy jego zdolności kredytowej, bieżącego kontaktu z Użytkownikiem, realizacji umów zawartych z Użytkownikiem, przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, oraz wysyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego.
 2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, na przesyłanie informacji handlowych lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.
 3. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny ryzyka kredytowego Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o udzielenie Spółce pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu do Biura Informacji Kredytowej S. A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, oraz wyrażenia zgody na :
 1. przekazywanie przez Spółkę do Biura Informacji Kredytowej S.A. danych osobowych Użytkownika(zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S. A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji dotyczących Użytkownika, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych osobowych Użytkownika w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym na ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
 2. przekazywanie przez Spółkę do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych Użytkownika i informacji dotyczących zobowiązania Użytkownika, wynikającego z zawartej umowy pożyczki oraz na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji dotyczących Użytkownika, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla celów dokonywanej przez Spółkę oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z Użytkownikiem umowy pożyczki oraz na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i informacji dotyczących zobowiązania wynikającego z zawartej ze Spółką umowy pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
 1. Spółka informuje, że dane Użytkownika przekazywane do Biura Informacji Kredytowej S. A. są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.
 2. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny ryzyka kredytowego Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o upoważnienie Spółki do wystąpienia do Biur Informacji Gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S. A. o ujawnienie informacji gospodarczych, dotyczących zobowiązań Użytkownika.
 3. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny ryzyka kredytowego Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o wyrażenie zgody na udostępnienie przez Spółkę jego numeru PESEL Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na udostępnienie przez nich spółce informacji o historii pożyczek Użytkownika oraz zestawienie tych informacji przez Spółkę.
 4. W związku z koniecznością dokonania przez Spółkę oceny ryzyka kredytowego Użytkownika, wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik, który wypełnia wniosek proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie w analizach statystycznych przez 3 lata danych osobowych Użytkownika, zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę, a także na ich udostępnienie w terminie 30 dni Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej i na dokonanie przez nich analizy statystycznej oraz udostępnienie i zestawienie jej wyników Spółce.
 5. W związku z dokonywaną oceną zdolności kredytowej może zachodzić konieczność weryfikacji podawanej przez Użytkownika informacji o jego zatrudnieniu. Weryfikacja odbywa się w drodze inicjowanego przez Spółkę kontaktu telefonicznego z podmiotem, wskazywanym przez Użytkownika jako jego pracodawca.
 6. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody dane osobowe Użytkową są przetwarzane w celu marketingu usług Spółki.
 7. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, udzielonej zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014, poz. 243), na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Spółkę w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer).
 8. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w celach marketingowych podmiotom trzecim, w którymi współpracuje Spółka, w tym w celu złożenia Użytkownikowi oferty pożyczki lub kredytu przez innego kredytodawcę.

§7

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do Danych Osobowych, ich weryfikacji lub poprawienia.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację.
 3. Użytkownikowi przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. W celu umożliwienia identyfikacji osoby, występującej z żądaniem, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik kieruje żądanie w formie pisemnej, które należy wysłać przesyłką poleconą na adres Spółki.

§8

 1. Dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika są udostępniane przez Spółkę i przetwarzane przez następujące podmioty:
 1. Biuro Informacji Kredytowej S. A., z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
 2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
 3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
 4. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214)
 5. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2 (00-095)
 6. CRIF Services Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38,
 7. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej,
w celu oceny zdolności kredytowej Użytkownika i analizy ryzyka kredytowego, a w przypadku CRIF Services Sp. z o.o. i Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej również w celu prowadzenia anonimowych zestawień statystycznych.
 1. Niezależnie od powyższego dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§9

 1. Spółka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:
 1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
 2. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 3. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
 4. wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem przetwarzania;
 5. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
 6. zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
 7. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
 1. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.
 2. W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail: kontakt@supergrosz.pl lub telefonicznie pod numer: 22 102 15 00.

Polityka Cookies

 1. Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie www.supergrosz.pl, na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies.
 2. Pliki „cookies” służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.supergrosz.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki „cookies” nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
 3. Pliki „cookies’ nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.supergrosz.pl
 4. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie ze strony www.supergrosz.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Strony internetowej.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki ratalnej: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 68,11% dla całkowitej kwoty pożyczki 3000 PLN, czas obowiązywania umowy 9 miesięcy, spłata w 9 ratach miesięcznych po 411,84 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 8% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 700,84 zł, w tym: prowizja 585,74 zł, odsetki 115,10 zł. Całkowita kwota do zapłaty 3 700,84 zł. (stan na dzień 04.05.2020 r.).

Minimalny okres spłaty pożyczki ratalnej oferowanej przez Aiqlabs Sp. z o.o. wynosi 180 dni, a maksymalny okres spłaty wynosi 360 dni. Maksymalne RRSO wynosi 93,36%

Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN.
Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Pożyczkodawcą jest Aiqlabs Sp. z o.o.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

×

Nie masz czasu na wypełnienie wniosku?

Podaj swój numer telefonu,
oddzwonimy natychmiast

Podaj poprawny numer telefonu
Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Aiqlabs Sp. z o.o. informacji mnie dotyczących, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Aiqlabs Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Aiqlabs Sp. z o.o. umowy kredytu konsumenckiego w trakcie obowiązywania umowy w tym także zobowiązania po wygaśnięciu umowy lub po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S. A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących do Aiqlabs Sp. z o.o. ,w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez Aiqlabs Sp. z o.o. i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.

Jednocześnie upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do pozyskania z BIG InfoMonitor sp. z o. o. informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do rejestru BIG InfoMonitor sp. z o. o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


Wyrażam zgodę, na przekazywanie przez Aiqlabs Sp. z o.o. dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec Aiqlabs Sp. z o.o. na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie.

Potwierdzam, że zostałem zostałam(em) poinformowana(y), że niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Aiqlabs Sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Aiqlabs Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez Aiqlabs Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

W celu oceny zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Aiqlabs Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Aiqlabs Sp. z o.o. o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Aiqlabs Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Aiqlabs Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

* Lista współpracujących kredytodawców:
http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Potwierdzam, że zostałem zostałam(em) poinformowana(y), że niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Wybierz dogodny termin i godzinę na rozmowę

Wybierz datę
Podaj poprawny numer telefonu
Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie Aiqlabs Sp. z o.o. informacji mnie dotyczących, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przekazanych przez Aiqlabs Sp. z o.o. w zapytaniu przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z Aiqlabs Sp. z o.o. umowy kredytu konsumenckiego w trakcie obowiązywania umowy w tym także zobowiązania po wygaśnięciu umowy lub po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S. A., w tym udostępnianie informacji mnie dotyczących do Aiqlabs Sp. z o.o. ,w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez Aiqlabs Sp. z o.o. i udostępnianie w tym celu tych danych bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
Upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach.

Jednocześnie upoważniam Aiqlabs Sp. z o.o. do pozyskania z BIG InfoMonitor sp. z o. o. informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do rejestru BIG InfoMonitor sp. z o. o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


Wyrażam zgodę, na przekazywanie przez Aiqlabs Sp. z o.o. dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec Aiqlabs Sp. z o.o. na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S. A. z siedzibą w Krakowie.

Potwierdzam, że zostałem zostałam(em) poinformowana(y), że niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Aiqlabs Sp. z o.o. w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Aiqlabs Sp. z o.o. i ich przetwarzanie przez Aiqlabs Sp. z o.o. przez 3 lata od ich udostępnienia.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych.

W celu oceny zdolności kredytowej wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Aiqlabs Sp. z o.o. wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez Aiqlabs Sp. z o.o. o. wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki z Aiqlabs Sp. z o.o. oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Aiqlabs Sp. z o.o. w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

* Lista współpracujących kredytodawców:
http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Potwierdzam, że zostałem zostałam(em) poinformowana(y), że niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych lub przekazywany dalej. Tylko oddzwonimy.